ติวเตอร์เบียร์

เบียร์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.63
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
3.51
ระดับปริญญาโท
Seoul National University
Computer Science and Engineering
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
คณิต ม.ปลาย
แคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็น มหาลัย
ฟิสิกส์มหาลัย
สอนให้เข้าใจคอนเซ้ปของวิชาโดยการยกตัวอย่างประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจโดยรวม ก่อนที่จะลงลึกไปในเนื้อหาด้านการคำนวณ
สอนคณฺิคและฟิสิกส์ม.ปลาย สามปี
แคลคูลัส หมาลัย สามปี