ติวเตอร์เบ้น

เบ้น
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
3.50
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม (อนุบาล – มัธยมต้น)
ครั้งแรกจะทดสอบความสามารถของน้อง ว่าอ่อนด้านไหน จะได้ปูพื้นฐานให้ก่อน เมื่อฐานดีแล้ว จะต่อยอดได้ง่ายโดยที่ฐานจะไม่ล้ม(:
คณิตศาสตร์ ป.5
คณิตศาสตร์ ม.6
ภาษาอังกฤษ ม.3