ติวเตอร์เปรี้ยว

เปรี้ยว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ไพรบึงวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.37
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
2.39
สอนเน้นให้ผู้เรียนสนุก ไม่เครียด มีเอกสารประกอบการสอน ให้น้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
วิทย์ ป.4,6 ,ติววิทย์ ป.6 เข้า ม.1 , คณิต ป.2,3 , ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ม.2 ,ชีววิทยา ม.4,เคมี ม.4 ,ภาษาไทย ป.1,2 , สอนการบ้าน ป.2,4