ติวเตอร์เปรี้ยว

เปรี้ยว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สายวิทย์ – คณิต
3.21
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มศว
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
2.89
คณิตศาสตร์,แคลคูลัส,วิทย์ทั่วไป,ฟิสิกส์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อธิบายเนื้อหาและเน้นการทำโจทย์
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์