ติวเตอร์เปิ้ล

เปิ้ล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.0
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ศิลปศึกษา
3.53
ระดับปริญญาโท
ธรรมศาสตร์
การตลาด อินเตอร์
อังกฤษ,TOEIC,TOEFL,IELTS,CU-TEP,TU-GETและวิชาศิลปะ..ทุกระดับชั้น
สบายๆ เป็นกันเอง
เคยเป็นอาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
สอนวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาไทยและต่างชาติชั้นปีที่ 1-2 และ ผลิตงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปรับปรุงเทคนิค
การสอน
วิชาที่สอน: HIS 101(ประวัติศาสตร์ไทย), SCI105 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ), MAS 225 (โฆษณาประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น),MAS226 (วารสารศาสตร์เบื้องต้น )
ศิลปะและภาษาอังกฤษ