ติวเตอร์เฟิร์ส

เฟิร์ส
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายศิลป์ – ภาษา
3.64
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้นและปลาย
ภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
ภาษาไทย
เน้นการให้ทำแบบฝึกหัด และการใช้ในชีวิตประจำวันได้
เคยสอน GAT เชื่อมโยง , GAT อังกฤษ , O-NET ภาษาอังกฤษ