ติวเตอร์เมฆ

เมฆ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีราชา
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมพอลิเมอร์
3.17
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
เคมี ม.ปลาย
เคมี มหาวิทยาลัย
เน้นพื้นฐานให้แน่น สอนให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นระบบ
ติวเตอร์ประจำมหาวิทยาลัย (ป.ตรี) วิชาเคมี
ติวเตอร์ประจำมหาวิทยาลัย (ป.ตรี) วิชาวิศวกรรมวัสดุ
ติวเตอร์วิชาเคมี (ม.ปลาย)