ติวเตอร์เม้ง

เม้ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญธนบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การเงิน
3.6
เลข มัธยมต้นและปลาย, การเงินของมหาวิทยาลัย
สอนสด ใช้เอกสารประกอบการสอน โดยเน้นให้เข้าใจถึง concept ก่อน เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ติววิชาการเงินตั้งแต่ Corporate Finance, International Finance, Investment, และ Risk Management
สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพ