ติวเตอร์เม้ง

เม้ง
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางกะปิ
สายวิทย์ – คณิต
3.73
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ,
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ,
แคลคูลัส 1 , 2 มหาวิทยาลัย
ไม่เน้นเลคเชอร์ เน้นความเข้าใจ + ทำโจทย์