ติวเตอร์เหวย

เหวย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ซางตาครู้สคอนแวนท์
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
วิศวกรรมศาตร์
เคมี
2.6
คณิต วิทย์ ป.1-ม.6
สังคม ไทย ประถม
เน้น เข้าใจง่าย จำได้จริง
สอนเคมีและคณิตศาสตร์ม.ปลาย
เล่นไวโอลิน