ติวเตอร์เอนก

เอนก
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุดรพิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.76
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาไทย กศ.บ.
3.58
ภาษาไทยทุกระดับชั้น
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาไทย-อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ มีวิธีท่องจำ เมื่อเข้าใจบทเรียนแล้วจึงทำแบบฝึกหัด และก่อนขึ้นบนเรียนใหม่จะทบทวนบทเรียนเดิมทุกครั้ง
คณิตศาสตร์-อธิบายนิยามให้ผู้เรียนเข้าใจ มีเทคนิกการคิดคำนวณ สอนทั้งวธีเต็มและสูตรลัดให้ผู้เรียนเลือกได้เลือกใช้เอง เน้นทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความชำนาญ
-เป็นติวเตอร์สอนตามบ้าน ประสบการณ์3ปี(เริ่มติวมาตั้งแต่ ม.6)
-เป็นติวเตอร์วิชาภาษาไทยให้กับสถาบันกวดวิชาเพ็ญพรรณ
พูดสุนทรพจน์
อ่านทำนองเสนาะ
แต่งคำประพันธ์