ติวเตอร์เอม

ติวเตอร์เอม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชประชานุเคราะห์15
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ปี4
รังสิต
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.51
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิโตรเลียมเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ ป.ต้น – ม.ปลาย
เดี่ยวหรือกลุ่ม
สอนแบบเดี่ยว ม.ต้น และ ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์สถิติ
เสาร์และอาทิตย์และวันจันทร์เย็นครับที่สามารถสอนได้