ติวเตอร์เอิง

เอิง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สายวิทย์ – คณิต
3.97
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
3.61
อนุบาล : ทุกวิชา
ประถม : ทุกวิชา
มัธยมต้น : ไทย สังคม วิทย์ อังกฤษ
มัธยมปลาย : ไทย สังคม ชีววิทยา ฟิสิกส์(กลศาสตร์) ดาราศาสตร์
เป็นการถามตอบ ร่วมกับการบูรณาการกับวิชาอื่น มีการสรุปเนื้อหาและใจความสำคัญ และอาจมีการสอดแทรกการเล่นเกมส์เป็นครั้งคราว
เคยสอนภาษาไทยนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดวงแข(โครงการของโรงเรียน)
สอนชีววิทยา ม.4 EP
สอนไทย สังคม ม.5 และไทยสังคมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
สอนอังกฤษ คณิต ป.4
แต่งคำประพันธ์ มวยไทยและดาบไทยเล็กน้อย ดนตรีไทย(ขิม) รำไทย