ติวเตอร์เอิร์ธ

เอิร์ธ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟบางนา
สายวิทย์ – คณิต
3.01
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องกล
วิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยม 5
การบ้านทั่วไป
คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม 3
ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม 4
เป็นกันเอง เน้นผู้เรียนให้เข้าใจเป็นหลัก
ม.4 ภาษาอังกฤษ เซนโย บางนา
ม.2 คณิตศาสตร์ เซนโย บางนา