ติวเตอร์เอ็กซ์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เอ็กซ์
ชาย
24/10/1983
28
119 ซอยทินกร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.35
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
2.68
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชา คณิตศาสตร์ชั้น ม.1-6
วิชา วิทยาศาสตร์ชั้น ม.1-6
วิชา ฟิสิกส์ ชั้น ม.4-6
วิชา calculus 1,2
วิชา physics 1,2
เน้นความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน
สอนพิเศษตั้งแต่ปี 49-ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 , G11 , G12 และเป็นอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์