ติวเตอร์เอ็ม

เอ็ม
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชสีมาวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.33
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.41
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เคมี ฟิสิกส์ ม.ต้น ปลาย มหาลัย
หนังสือและเอกสารประกอบที่จัดทำขึ้น
เคยสอนพิเศษในรายวิชาเคมีเบื้องต้นและเคมีอินทรีย์ในระดับมหาวิทยาลัย