ติวเตอร์เอ๋

เอ๋
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เลยพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2.91
ระดับปริญญาโท
ธรรมศาสตร์
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
อธิบายโดยมีตัวอย่างประกอบการสอน
พร้อมแบบฝึกหัด
สามารถปรับการสอนตามพื้นฐานของนักเรียนได้
– ร้องเพลงประสานเสียง
(ระดับเสียงalto1 และ soprano2)
– งานเขียนเชิงสารคดี/บทความ
– ภาพสีน้ำ/งานฝีมือ