ติวเตอร์เอ๋

เอ๋
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.4
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์
3.4
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะประดิษฐ์ วาดรูป
อนุบาล-ประถม6
ติวสอบเข้า องค์ประกอบศิลป์ วาดเส้น ดรออิ้ง ทฤษฏีศิลปะ
สอนโดยใช้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง

มีรูปภาพ มีสื่อการสอนจากพาวเวอร์พ้อย หรือ
การทดลองง่ายๆเพื่อน้ำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ป.2
วิทยาศาสตร์ อนุบาล- มํะยมศึกษา1
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่4
ศิลปะเด็ก อนุบาล- ประถมศึกษา6
มีความสามารถในการสอนศิลปะทุกเทคนิค
อาทิ สีน้ำมัน สีโปสเตอร์ สีเทียน สีไม้ สีน้ำ