ติวเตอร์แคท

แคท
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ”
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยมศึกษา เอกคณิตศาสตร์
3.50
คณิต ประถมถึง ม.4
บรรยาย อธิบาย ฝึกทำโจทย์
สอนน้อง ม.3 รร. ราชินีบน เป็นเวลา 1 ปี