ติวเตอร์แจน

ติวเตอร์แจน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายศิลป์ – ภาษา
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.64
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถม-ม.ปลาย, ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นประถม-ม.ต้น, ภาษาจีนพื้นฐาน/ระดับต้น
– สอนเนื้อหาตามบทเรียนและทำแบบฝึกหัด
– สอนเทคนิคการจำและทำความเข้าใจบทเรียน
– ฝึกทำข้อสอบ
– สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย
ภาษาจีน, ร้องเพลง, แต่งกลอน