ติวเตอร์แจน

แจน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีศรีสุริโยทัย
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
3.82
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
อ้างอิงจากหนังสือเรียน มีเอกสารแยกให้ต่างหาก มีสื่อให้ดู (คลิปต่างๆ ความรู้เพิ่มเติม) มีโจทย์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ ม.1 วิทยาศาสตร์ ม.3