ติวเตอร์แจ๋ม

แจ๋ม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.95
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการแพทย์
วิชาประถม
วิชามัธยมต้น
วิชามัธยมปลาย
สอนแบบเป็นกันเอง