ติวเตอร์แชมป์

แชมป์
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แสงอรุณ
สายวิทย์ – คณิต
3.43
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
3.02
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์(กำลังศึกษา)
ชีววิทยา ทุกระดับ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มอปลาย
วิทยาศาสตร์มอต้น
สังคมศึกษา ทุกระดับ
ติวเข้ารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
สอนได้ทั้งตัวต่อตัวและกลุ่มใหญ่ มีสือการเรียนการสอนประกอบ โน้ตบุ้ค ไอแพด มีการปริันชีทเสริมทุกครั้ง
เป็นอาจารย์พิเศษหลายสถานบัน สอนได้ทั้ง ชีววืทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสังคมศึกษา
โรงเรียนที่สอนเป็นอาจารย์พิเศษ
เซนฟรังส์ชีสเซเวียร์
กสินทร
พระหฤทัยดอนเมือง
ฐานปัญญา
สามารถอธิบายเรื่องยากๆๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น