ติวเตอร์แชมป์

แชมป์
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิงห์บุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
3.57
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทุกระดับชั้น
ปูพื้นฐานให้แน่น ให้เทคนิคการจำที่ง่าย ฝึกฝนข้อสอบมากๆ
เคยสอนค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์