ติวเตอร์แดน

แดน
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สายวิทย์ – คณิต
3.48
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.24
ระดับปริญญาโท
มหิดล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
วิทย์-คณิต ประถม-ม.ปลาย ทั้งไทยและ EP
เน้นความเข้าใจ ไม่ท่องจำ ไม่สอนเน้นสูตรลัด
เคยสอนวิทย์-คณิต ประถม-ม.ปลาย มากกว่า 3 ปี ปัจจุบัน มีงานต่อเนื่องหลายโรงเรียน
-สอนเด็กอินเตอร์ได้