ติวเตอร์แต้ว

แต้ว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนศรียานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา (กศ.บ.)
3.31
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.3
ศึกษาข้อมูล เตรียมชีทและแบบฝึกหัด
ติวเด็กในค่ายของเอกชีววิทยา
แนะแนวการเรียนต่อ(ค่ายเอก)
เล่นไวโอลิน เต้นหลีด ดรัมเมเยอร์