ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ระยองวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.มหิดล
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.24
ระดับปริญญาโท
ม.แม่ฟ้าหลวง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ม.ต้น-ม.ปลาย
วิชา คณิต ฟิสิกส์
สอนตัวต่อตัว ติวเข้ม ตะลุยโจทย์
สอน วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3 ปี ระดับ ม.ปลาย