ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายศิลป์ – คำนวณ
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
ธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การบัญชี
3.18
ป.1-ม.3
ตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆ2-4คน มีแบบฝึกหัดให้ทำ
สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์