ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตบางแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์การออกแบบ
3.50
อนุบาล ประถม มัธยม
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ครูสอนศิลปะ ศูนย์ศิลปะ3มิติ เคลย์เวิร์คส์
ถ่ายภาพ