ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
318/13 ม.1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.40
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.65
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยาศาสตร์ เคมี ม.ต้น ม.ปลาย
เอกสาร หรือ อธิบาย ทำโจทย์