ติวเตอร์แน็ต

แน็ต
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
3.48
คณิตศาสตร์ สอนได้ตั้งแต่ป.1-ม.6
และวิชาในสาขาคณิตศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี
เน้นฝึกทำโจทย์หลายๆรูปแบบ มีชีทให้
เคยสอน ระดับชั้ย ม.4 และ ม.5