ติวเตอร์แบงค์

แบงค์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายวิทย์ – คณิต
3.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา และ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
3.69
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ใจดี ยืนหยุ่น เป็นกันเอง
ครูฝิกสอน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ครูฝิกสอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม