ติวเตอร์แป้ง

แป้ง
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
กฎหมายธุรกิจ
3.32
ภาษาอังกฤษ ม.1- ม.6
คณิตศาสตร์ ม.ต้น
เน้นความเข้าใจและมีแบบฝึกหัดที่ดี
มีการสรุปใจความ เน้นที่สำคัญ
คณิตศาตร์ ม.2 บดินทร 1
ภาษาอังกฤษ มาแตร์