ติวเตอร์แป๊ก

แป๊ก
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายศิลป์ – คำนวณ
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3.35
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ
สอนระดับมัธยมศึกษา
มีเอกสารประกอบการสอน
แต่เน้นให้ผู้เรียนได้ลองฝึกพูดและออกเสียง หรือเน้นจุดที่ผู้เรียนสนใจ เน้นสบายๆ ไม่ตรึงเครียด
มีบ้าง
พูดภาษาฝรั่งเศสได้
เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศแคนนาดา กับโครงการAFS เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
มีประกาศณียบัตร DELF A2