ติวเตอร์แพร

แพร
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ถาวรานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.99
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
3.1
ฟิสิก ม.ปลาย pat2-3
อธิบายให้เข้าใจพร้อมเลกเขอร์ประกอบ หลังจากนั้นจะเริ่มทำโจทย์จากง่ายไปยากและสรุปทบทวน
ฟิสิก ม.4
ฟิสิก pat2-3