ติวเตอร์แพร

แพร
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มหรรณพาราม
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ
คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมปลาย
อธิบายและเน้นทำแบบฝึกหัด ให้น้องทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจจะอธิบายซ้ำแล้วให้พยายามทำอีกจนกว่าจะมั่นใจว่าน้องเข้าใจจริงๆ
คณิตศาสตร์ ป.5 น้องรร.ซางตาครูสคอนแวนต์
คณิตศาสตร์ ม.2-3 น้อง รร.เซนฟรังต์ฯ
คณิตศาสตร์ ม.3 น้องรร.เขมะฯ
คณิตศาสตร์ ม.4-5 น้องรร.สตรีวิทยา1
คณิตศาสตร์ ม.4-6 น้องรร.สตรีวิทยา 3
คณิตศาสตร์ ม.5 น้องรร.สตรีวัดระฆัง
อังกฤษ GAT น้องติดศิลปากร