ติวเตอร์แลค

แลค
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.41
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาลศาสตร์
2.61
คณิต ชีวะ ไทย ฟิสิกส์ ป.4-ม.4
เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ แล้วสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ได้
-เป็นติวเตอร์ที่สถาบัน IEPI สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
-สอนฟิสิกส์น้องม.4