ติวเตอร์แอน

แอน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีภูเก็ต
สายศิลป์ – คำนวณ
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
เยอรมัน
3.21
ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ
พิมพ์ชีทให้ สอนตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ต้องท่องจำ สอนให้เข้าใจหลัก
4-5 ปี