ติวเตอร์แอน

แอน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
สายวิทย์ – คณิต
3.43
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 5 ปี
3.68
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 วิทยาศาตร์ ไทย อังกฤษ
เน้นสอนเด็กในระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 ทุกรายวิชา
สอนพิเศษเด็กประถมศึกษา 1-6 (สอนการบ้านหลังเลิกเรียนทุกรายวิชา
สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ แบบติวเพิ่มเกรด ป.3
วาดรูป เขียนเรียงความ