ติวเตอร์แอ๋ม

แอ๋ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
3.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ภาษาไทย
3.25
วิชาภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยม และสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ(เน้นการสนทนาภาษาไทย)
สะดวกสอนตามสถานที่สาธารณะต่างๆ, เน้นความกันเอง,ปรับวิธีการสอนได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ
อยู่ในขั้นเริ่มฝึกสอนหาประสบการณ์การสอน ต้องการเผยแพร่ความรู้วิชาภาษาไทยที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด