ติวเตอร์โก้

โก้
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชลราษฎรอำรุง
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.09
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี มัธยมศึกษา
สอนให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานรวมไปถึงการทำโจทย์
เล่นดนตรี, แบดมินตัน, ว่ายน้ำ, การคำนวณ