ติวเตอร์โดม

โดม
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชลราษฎรอำรุง
สายวิทย์ – คณิต
3.97
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
2.24
ฟิสิกส์ ม.ต้น-ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
พื้นฐานทางวิศวกรรม
สรุปคอนเซป เน้นทำโจทย์
ประสบการณ์สอน 3 ปี
สอนค่ายติวน้องเข้าคณะวิศวกรรมกับทางมหาวิทยาลัย
ถ่ายภาพ เล่นตนตรี