ติวเตอร์โม

โม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พนมสารคามพนมอดุลวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
2.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
2.43
คณิตศาสตร์ สอน ระดับ ประถมศึกษา – ระดับมัธยมต้น
เน้น ทำแบบฝึกหัด
เคยสอน โรงเรียนสอนพิเศษ
และเคยสอน เด็ก บกพร่อง ทางคณิต