ติวเตอร์โอเปิ้ล

โอเปิ้ล
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.3
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
2.61
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์ ( วิศวกรรมโทรคมนาคม) GPA 3.95
อนุบาล
ประถม
มัธยมต้น
มหาวิทยาลัย
ใจเย็น สอนสนุก มีเทคนิคในการสอนให้น้องๆ มีความสุข อยากเรียนรู้มากขึ้น
เพิ่มโจทย์ให้น้องๆ ทำเพื่อความชำนาญ
อนุบาล
ประถม
มัธยมต้น
มหาวิทยาลัย เป็น TA สอนแคลคลูลัส