ติวเตอร์โอ๋

โอ๋
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มาแตร์เดอีวิทยาลัย
สายศิลป์ – ภาษา
2.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
2.8
วิชา ไทย สังคม อังกฤษ อนุบาลถึงมัธยมปลาย
ทบทวน ทำความเข้าใจส่วนที่ยังไม่ค่อยได้ เพิ่มรายละเอียด ทำแบบฝึกหัด
Reading comprehension English newspaper
Japanese (Begining Level)