ติวเตอร์ใหม่

ใหม่
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีพัทลุง
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาการสุขภาพและการการกีฬา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
3.07
ระดับปริญญาโท
ธรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น
สอนหัดทำแบบฝึกหัด