ติวเตอร์ไทม์

ไทม์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
อื่นๆ
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
สถานบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.93
คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ มตช.ต้น/ปลาย แคลคูลัสพื้นฐาน เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
สอนเน้นความเข้าใจ หากผู้เรียนไม่เข้าใจจะอธิบายใหม่เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ
คณิต ม.3,ม.4
ฟิสิกส์ II ระดับมหาลัย