ติวเตอร์ไนซ์

ไนซ์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารสาสน์วิเทศศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
3.30
ระดับปริญญาเอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ม.ต้น-ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีวะและเคมี
– ทฤษฎี
– แบบฝึกหัด
– กิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
– ปี 2556: สอนคณิตม.ปลาย ตะลุยโจทย์สำหรับแอดมิชชัน
– ปี 2557: สอนคณิตม.ต้น
– ปี 2558: สอนคณิตม.ปลายและม.ต้น ปัจจุบันสอนอยู่ 3 คน
กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรโท-เอก สำหรับนิสิตที่จบเกียรตินิยมระดับปริญญาตรี (จึงไม่ได้ใส่รายละเอียดในการศึกษาระดับปริญญาโท)