ติวเตอร์ไหม

ไหม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตราษตระการคุณ
สายวิทย์ – คณิต
3.03
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มศว.
กศบ.
ฟิสิกส์
2.69
ระดับปริญญาโท
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิต/วิทย์/ฟิสิกส์ สามารถสอนนักเรียน 2 ภาษาได้ ระดับชั้นที่สามารถสอนอนุบาล-ม.ปลาย
สนุกสนาน เป็นกันเอง เน้นสูตรและหลักการพื้นฐานเพื่อให้น้องนำไปประยุกต์ฝนการแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้
12 ปี ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล(เด็กออทิสติก)ถึงมัธยมปลาย