ติวเตอร์Bebie

Bebie
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Suratthani School
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Thammasat university
Commerce and Accountancy
Accounting
3.53
บัญชี
คณิต อ.1 – ม.3
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
TOEIC
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาตามหลักสูตรที่เรียน
Accounting